ban img4

ถ่ายทอดสด ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ อ่านคำพิพากษา คดีตีความปราสาทพระวิหารผ่านช่อง Live MFA ของบริการ CAT e-Entertainment

วันนี้ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการต่อสู้ในคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี ๒๕๐๕ และนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้บรรยายสรุปแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ และการติดตามการอ่านคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีรายละเอียด ดังนี้

๑) การถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษา

๑.๑ ศาลโลกจะถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของศาลฯ (www.icj-cij.org/homepage) ซึ่งจะสามารถรับชมภาพและรับฟังเสียงเป็นภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส
๑.๒ รัฐบาลมีนโยบายให้ถ่ายทอดสดการอ่านคำพิพากษา พร้อมแปลเป็นภาษาไทยทันทีคำต่อคำ โดยกระทรวงฯ จะถ่ายทอดผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้  

(๑) โทรทัศน์- สถานีโทรทัศน์ อสมท (ช่อง ๙) (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ)- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) (ภาษาไทย)  

(๒) วิทยุ- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๙๒.๕ และ AM ๘๙๑ (ภาษาไทย)- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM ๘๘ (ภาษาอังกฤษ)- สถานีวิทยุ อสมท FM ๑๐๐.๕ (ภาษาไทย)- สถานีวิทยุสราญรมย์ AM ๑๕๗๕ (ภาษาไทย)  

(๓) เว็บไซต์- www.phraviharn.org (สามารถเลือกฟังเป็นภาษาไทย/อังกฤษ/ภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ)- saranrom.mfa.go.th (ภาษาไทย)  

(๔) สำหรับผู้ที่ใช้ smart phone สามารถรับชมได้ทาง mobile application ของ อสมท คือ MCOT App  


๑.๓ กระทรวงการต่างประเทศจะจัดล่ามแปลการถ่ายทอดสดเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกับเมื่อครั้งถ่ายทอดสดการให้การทางวาจาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ โดยเป็นคำแปลไม่เป็นทางการ แต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับชมที่ถนัดภาษาไทยมากกว่า ตลอดจนเพื่อให้มีความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลโดยละเอียด  

๒) ศูนย์ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ

๒.๑ กระทรวงฯ จะจัดตั้งศูนย์ข่าวที่กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาทำการ ดังนี้- วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.- วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๓.๐๐ น.- วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.(รายละเอียดกำหนดการที่ศาลโลก และการเปิดศูนย์ข่าวที่ประเทศไทยตามเอกสารแนบ) และหากมีความจำเป็นจะเปิดทำการต่อหลังวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ตามความเหมาะสม
๒.๒ ศูนย์ข่าวจะอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนโดยจัดทำ dropout box สำหรับการเชื่อมสัญญาณภาพ - เสียง (เสียงภาษาไทย/อังกฤษ/ภาษาที่ใช้จริงในศาลฯ) รวมถึงส่งสัญญาณขึ้นไปยังดาวเทียมไทยคม เพื่อสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ สามารถรับสัญญาณไปใช้ได้โดยตรงด้วย
๒.๓ กระทรวงฯ จะใช้ช่องทาง social media รายงานข่าวสารและพัฒนาการต่าง ๆ ได้แก่ Twitter ที่ www.twitter.com/mfathai และ Facebook ที่ www.facebook.com/ThaiMFA

๓) ผู้สื่อข่าวที่สนใจเข้ามารายงานข่าวในพื้นที่กระทรวงการต่างประเทศ

๓.๑ กระทรวงฯ จะจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรถถ่ายทอดสด (OB truck) / รถปั่นไฟ ให้สำนักข่าวที่ประสงค์เข้ามารายงานข่าวในพื้นที่กระทรวงฯ ในบริเวณด้านในริมรั้วถนนศรีอยุธยา ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีจำกัด กระทรวงฯ จะสงวนสิทธิ์การเข้าพื้นที่ให้แก่สำนักข่าวตามลำดับที่แสดงความประสงค์ (first-come-first-serve) โดยสำนักข่าวจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเอง
๓.๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ พฤศจิกายน กระทรวงฯ จะเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ผู้สื่อข่าวที่ประสงค์เข้ามารายงานข่าวในพื้นที่ (กระทรวงฯ จัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้สื่อข่าวที่ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑) สามารถลงทะเบียนได้ที่กระทรวงการต่างประเทศ และขอความร่วมมือติดบัตรแสดงตนผู้สื่อข่าวที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์/สำนักข่าวต้นสังกัด ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงฯ ด้วย

๔) การเดินทางไปทำข่าวที่ศาลโลกฯ ของสื่อมวลชน

กระทรวงการต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนที่เดินทางไปทำข่าวที่ศาลโลก ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดย

(๑) จัดยานพาหนะรับ – ส่งระหว่างท่าอากาศยานสกิปโพลกับโรงแรมที่พักและระหว่างโรงแรมที่พักกับศาลโลก

(๒) จัดอาหารกลางวันและเย็นให้ที่โรงแรม Bel Air

(๓) ประสานเรื่องกำหนดการสื่อมวลชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

๑. เวลาที่ระบุเป็นเวลาประเทศไทย ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่กรุงเฮก ๖ ชั่วโมง

๒. รับสัญญาณได้ทางดาวเทียม วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖- การถ่ายทอดสดจากศาลโลก เวลา ๑๖.๐๐ - ประมาณ ๑๘.๐๐ น.ไทยคม ๕ (Polarize: Hor / Frequency: 3710.300 MHz /Symbol: 3.333 Msym / FEC: Auto)- รายการหลังคำพิพากษา เวาลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไปไทยคม ๖ (Polarize: Hor / Frequency: 4176.375 MHz /Symbol: 2.53 Msym / FEC: 3/4)

๓. ติดต่อลงทะเบียนผู้สื่อข่าว และสำรองพื้นที่จอดรถ OB / รถปั่นไฟ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์๐๒-๖๔๓-๕๑๐๕ (วันนี้ – ๑๑พ.ย. ๕๖)

***************************************

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

แหล่งข่าว : http://www.phraviharn.org/